Ministeeriumid

Haridus- ja teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium vastutab haridus- ja teaduspoliitika planeerimise, koordineerimise, täideviimise ja järelevalve eest ning korraldab teadus- ja arendusasutuste evalveerimist. Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade osas ning Eesti teaduspoliitika kujundamise küsimustes nõustab haridus- ja teadusministrit teaduspoliitika komisjon.

Haridus- ja Teadusministeeriumi fookuses on tegevused, mis aitavad teadussüsteemi nüüdisajastada, annavad ajakohase ülevaate tööturu vajadustest ning aitavad pakkuda ühiskonna vajadustele vastavat kutse-, kõrg- ja täiskasvanuharidust. Nende tegevust käigus on plaanis uuendada teadus- ja arendustegevuse (TA) korraldust eesmärgiga viia sisse kaasaegses teadussüsteemis olulised teemad nagu avatud teadus ja teaduseetika ning korrastada riiklik TA juhtimissüsteem ja rahastamisinstrumendid. Haridus- ja Teadusministeerium on juhtinud Avatud Teaduse raamistiku loomist Eestis. Raamistiku eesmärk on seada üldisemad ja ajast sõltumatud põhimõtted ning sätestada avatud teaduse kui teema juhtimismudel ja vastus. Teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE) üks toetavatest dokumentidest, mis avab põhjalikumalt strateegilise tegevussuuna toetatakse avatud teaduse põhimõtete rakendamist Eesti teadussüsteemis.

Eesti Haridus- ja Noorteamet allkirjastas 9. jaanuaril 2022 Hea teadustava kokkuleppe, millega võttis endale kohustuse toetada hea teadustava järgimist ja edendamist oma tegevustes. Kokkuleppega on ühinenud 23 Eesti asutust, nende hulgas kolm haridust, teadust ning arendustegevust toetavat organisatsiooni (HTM, ETAg, Harno).

Avatud teadus.pdf (harno.ee)