Rahastajad

Eesti rahastajad

Eesti Teadusagentuur ehk ETAg toetab Eesti teadust ja innovatsiooni. ETAg hoiab ja arendab tasakaalustatud, kõrgetasemelist ja rahvusvaheliselt edukat Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni süsteemi ja teadmistepõhist ning kestlikku Eesti ühiskonda. ETAg on avatud teaduse eesmärkide elluviija Eestis.

Eesti Teadusagentuur:

Rahastab Eesti teadustööd, andes välja uurimis- ja mobiilsustoetusi

Toetab teadus- ja innovatsioonipoliitika kujundamist ja elluviimist (sh avatud teadus)

Toetab rahvusvahelist teaduskoostööd

Tutvustab ja populariseerib Eesti teadust kodu- ja välismaal

2015. a moodustati Eesti Teadusagentuuri juurde avatud teaduse ekspertkomisjon, mis on koostanud avatud teaduse põhimõtete ja poliitikasoovituste dokumendi. Tegemist on valdkonna süstemaatilise käsitlusega, mis tutvustab avatud teaduse põhimõtteid, toob välja olulisemad poliitikavalikud ning võimalikud tegevused. Dokumendi eesmärk on luua ühine raamistik avatud teaduse käsitlemiseks Eestis ning aidata kaasa riikliku strateegia ja institutsionaalsete poliitikate väljakujundamisele.

  1. ETAgi uurimistoetused (grandid) on mõeldud kõrgetasemeliste teadus- ja arendusprojektide ja nendega kaasnevate tegevuste rahastamiseks. ETAGi uurimistoetusi saavad taotleda kõikides positiivselt evalveeritud Eesti teadus- ja arendusasutustes töötavad teadlased, olenemata nende kodakondsusest või päritoluriigist. Uurimistoetusteks eraldatakse vahendid Eesti riigieelarvest.
  2. Mobiilsustoetused võimaldavad nii Eesti kui välisteadlastele teadustöö tegemist uues keskkonnas, mis laiendaks nende kogemusi ja koostöövõrgustikku ning pakuks võimalust töötada parimates teadusrühmades olenemata riigist.
  3. Eesti Teadusagentuur täidab teadustaristutega seonduvalt mitmeid erinevaid ülesandeid. Teadusagentuuri ülesandeks on koostada ja uuendada regulaarselt (kolmeaastase tsükliga) Eesti teadustaristu teekaarti, mis sisaldab loetelu uutest või kaasajastamist vajavatest riiklikult olulistest teaduse infrastruktuuriüksustest.

 

Avatud teaduse seisukohast tuleb siiski silmas pidada, et Eesti Teadusagentuur ei nõua enda rahastatud teadusprojektide osas avaldamist avatud juurdepääsuga ajakirjades. Avaldamiskoha võib iga teadlane ise vabalt valida ning soovi korral võib avaldamistasu maksta grandi vahenditest. Samuti ei nõua ETAg rahastatud teadusprojektide tulemusel loodud andmete hoidmist repositooriumis või nende avaldamist avaandmetena. Nõutud on teadusandmete korrektne haldamine ning andmehaldusplaani esitamine. Granditaotluste hindamisel võib ETAGi teaduseetika ja andmehalduse ekspertkomisjon anda soovitusi teadusandmete avaldamiseks.

Välismaised rahastajad

Euroopa Komisjon rahastab teadust ja innovatsiooni Euroopa Horisont programmi Horizon Europe – European Commission (europa.eu) kaudu. Programmi “Euroopa horisont” rahastamisvõimalused on sätestatud spetsiifilistes tööprogrammides. Avatud teadus on programmi “Euroopa horisont” juriidiline kohustus. Selle eesmärk on suurendada läbipaistvust ja usaldust teadusuuringute ja ELi kodanike hüvanguks. Programmis on kaks kohustuslikku tegevust: avatud juurdepääs publikatsioonidele ja avatud juurdepääs teadusandmetele, lähtudes põhimõttest “nii avatud kui võimalik, nii suletud kui vajalik”. Lisaks on mitmeid soovituslikke tavasid, mida tuleb vajaduse korral kaaluda. Need kohustused on esitatud programmi “Euroopa horisont” standardses taotlusvormis ja programmijuhendis ning rahastuse taotlejad peavad nendega arvestama.

Lisaks Euroopa Horisondi programmile väljastab Euroopa Komisjon ka individuaalseid grante teadlastele ja doktorantidele. ERC toetused on igast rahvusest teadlastele kõikides uurimisvaldkonnas. Marie Skłodowska-Curie nimelisest teadusstipendiumi programmist rahastatakse teadlasi kõikides karjäärietappides ning toetatakse ka doktorante. ERC projektidel on kohustuslikud andmehaldusplaan ning avatud juurdepääsuga teadustulemuste avaldamine (OA repositooriumis).

Lisaks pakuvad avatud teadust toetavaid programme erinevad organisatsioonid ja projektid.

Avatud teaduse märk

Horisont Euroopa programm

Programm „Euroopa horisont“ on Euroopa Liidu uus teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2021–2027.